Melitene - ܡܝܠܝܛܝܢܝ

http://syriaca.org/place/136
City in eastern Anatolia, located near the right bank of the Euphrates and to the north of the main range of the Eastern Taurus.1

Place Type: settlement

Location

 • Coordinates :
  • Lat. 38.34767° Long. 38.31463°2

Brief Descriptions

 • ܡܕܝܢܬܳܐ ܗܝ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܛܒܝܒܳܐ ܗܘܳܬ ܕܕܘܟܬܳܗ̇ ܩܰܪܝܒܳܐ ܗܝ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܰܦܪܳܬ ܥܰܠ ܣܶܦܬܗ ܕܝܰܡܝܢܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܡܗ̈ܬܳܐ ܕܰܡܕܝܢ̈ܬܳܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܶܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܳܗ̇ ܫܶܬ ܘܚܰܡܫܝܢ ܥܕ̈ܬܳܐ 1049 ܘܡܳܬܳܐ ܗܝ ܕܰܓܒܰܝ̈ܐ ܕܪ̈ܝܫܳܢܐ ܕܝܰܕܘܥ̈ܬܳܢܰܝܗܘܢ 3
 • مدينة في ولاية معمورة العزيز كانت مشهورة عظيمة مذكورة واقعة قريبا من نهر الفرات على الضفة اليمنى منه، من امهات مدن السريان كان لهم فيها ست وخمسون بيعة سنة 1049 م. وهي موطن نخبة من اقطاب علمائهم وائمتهم امست اليوم بليدة.4
 • 367. Melitene1
 • a city in the province of Maʿmurat al-ʿAzīz, near the Euphrates. In the past it was large and famous. It was one of the largest centers of the Syrians, who in 1049 had fifty-six churches there. It was also the birthplace of a number of Syrian learned men. Today it is a small town. (See the biography of Christodolus by Michael, Coptic bishop of Tinnis [d. 1069], in Assemani’s “Confession of the Fathers,” Bibliotheca Orientalis, 2: 145-152, and in the Coptic Patriarchal Library).5

Attestation

 • Attestation of name مَلَطْية in the Muʿjam al-buldān of Yāqūt al-Ḥamawī.

  7
  Is this record complete?

Works Cited

Any information without attribution has been created following the Syriaca.org editorial guidelines.

 • 1 H. Takahashi, "Melitene." in Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 283-284.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.Link to e-GEDSH entry
 • 2 Sebastian P. Brock et al. (eds.), The Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2011), p: 11, 18, 54–55, 59, 60, 66, 126, 168, 178, 283–284, 287, 290, 380, 406, 418, 443, map: Map I B1, II B1, III.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 3 Ignatius Afram Barsoum, Berule bdire d-ʿal yulpone suryoye hdire, trans. Philoxenos Yuḥanon Dolabani, 2nd ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1991), p: 562.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 4 Ignatius Afram Barsoum, al-Luʼluʼ al-manthūr fī tārīkh al-ʻulūm wa-al-ādāb al-Suryāniyyah, 4th ed. (Holland: Bar Hebraeus Verlag, 1987), p: 520.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 5 Ignatius Afram Barsoum, The Scattered Pearls: A History of Syriac Literature and Sciences, trans. Matti Moosa, 2nd rev. ed. (Piscataway,NJ: Gorgias Press, 2003), p: 556.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 6 David Wilmshurst, The ecclesiastical organisation of the Church of the East, 1318-1913, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 582; Subsidia, tomus 104 (Leuven: Peeters, 2000), p: 62-63, 65.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.
 • 7 Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-buldān (Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1990), p: V:223.Link to Syriaca.org Bibliographic Record.

Names

 • ܡܝܠܝܛܝܢܝ3
 • Melitene2, 5
 • ملطية4
 • مَلَطْية7
 • Malatya2, 5, 6

How to Cite This Entry

Thomas A. Carlson et al., “Melitene — ܡܝܠܝܛܝܢܝ ” in last modified June 30, 2014, http://syriaca.org/place/136.

Bibliography:

Thomas A. Carlson et al., “Melitene — ܡܝܠܝܛܝܢܝ .” In , edited by ., edited by David A. Michelson et al.. Syriaca.org, 2016-. Entry published June 30, 2014. http://syriaca.org/place/136.

About this Entry

Entry Title: Melitene — ܡܝܠܝܛܝܢܝ

Additional Credit:

 • Initial Barsoum entry creation by David A. Michelson
 • Data merging, Pleiades and Wikipedia linking, and XML by Thomas A. Carlson
 • Syriac description entry by Robert Aydin
 • Arabic description entry by Dayroyo Roger-Youssef Akhrass
 • Wilmshurst index information entry by Anthony Davis
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by David A. Michelson
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by William L. Potter
 • Record validation, normalization, and revisions for the second edition (2.0) by Daniel L. Schwartz

Copyright and License for Reuse

Except otherwise noted, this page is © 2014.

Distributed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

This entry incorporates copyrighted material from the following work(s):

used under a Creative Commons Attribution license

Show full citation information...